Εκπαιδευτική μέθοδος

Τα μαθήματα πληροφορικής στα κέντρα μας ποικίλουν με σκοπό τη διδασκαλία ενός ευρέος φάσματος δεξιοτήτων για την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευομένων.

Υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης με καθηγητή, με χρήση ψηφιακής πλατφόρμας ή και των δύο παράλληλα.

Η εκπαίδευση με καθηγητή περιλαμβάνει προγράμματα σπουδών ανά ηλικία και επίπεδο που βασίζονται στην ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση των υπολογιστών και όχι μόνο στην απλή εκμάθηση χρήσης των διάφορων εφαρμογών και στην απόκτηση μιας πιστοποίησης.

Η εκπαίδευση με χρήση ψηφιακής πλατφόρμας είναι μια μορφή ασύγχρονης εκπαίδευσης που επιτυγχάνει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του μαθητή μέσω του ειδικά σχεδιασμένου διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού. Κάθε μάθημα χωρίζεται σε συγκεκριμένες ενότητες και μέσω ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, ο μαθητής μπορεί να ελέγξει την πρόοδό του.

Με την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων, δίνεται στο σπουδαστή η δυνατότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εξέταση μέσω τεστ προσομοίωσης και να κάνει επανάληψη σε σημεία που εμφανίζει ελλείψεις ή δυσκολεύεται. Σε όλα τα στάδια έχει πάντα στη διάθεσή του, τη βοήθεια και επίβλεψη του καθηγητή.